Dit is de algemene Privacy policy van Autosound bv voor bezoekers van de websites die via http://www.autosound.nl toegankelijk zijn. Autosound bv verzamelt en verwerkt namelijk uw persoonsgegevens via deze websites en is daardoor verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Autosound bv vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. In deze Privacy policy zetten wij daarom uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via de websites. Autosound bv zal, indien het om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen noodzakelijk is, voor bepaalde diensten nadere informatie verstrekken.

Verzamelde gegevens en doeleinden van de verwerking
Voor de diensten van Autosound bv kunt u zich aanmelden via de voor die dienst bestemde website. Voor aanmelding is nodig dat u ondermeer uw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats), uw vaste en eventueel uw mobiele telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer verstrekt.

Autosound bv verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden door Autosound bv verwerkt en zonodig verstrekt aan derden, voor de volgende doeleinden:

  • De goede dienstverlening en de verdere ontwikkeling van de dienstverlening;
  • De facturering en de betalingsadministratie, daaronder mede begrepen het al dan niet door derden doen innen van openstaande rekeningen;
  • De inlichtingenverstrekking aan de klant, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting;
  • Het kredietbeheer en in verband daarmee het al dan niet door derden doen uitvoeren van analyses naar kredietwaardigheid en betaalgedrag, alsmede het deelnemen aan een kredietregistratiesysteem;
  • Netwerkbeheer en de bevordering van een efficiënte inrichting van de bedrijfsprocessen;
  • Marktonderzoek- en direct marketingdoeleinden;
  • De voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Daarnaast kan Autosound bv de gegevens verwerken, en zonodig aan derden verstrekken, als dit nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Autosound bv. Daaronder wordt in elk geval begrepen de verwerkingen die nodig zijn in het belang van een verantwoorde bedrijfsvoering.
Om u als nieuwe klant te kunnen identificeren, kan u ook gevraagd worden het nummer van een geldig identiteitsbewijs of een uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel te verstrekken of een kopie hiervan naar Autosound bv op te sturen. Autosound bv zal deze gegevens slechts gebruiken om u te kunnen identificeren.

Bescherming en bewaren van persoonsgegevens
Autosound bv bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies
Op onze website kunnen wij gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Met deze informatie kunnen wij onze website en diensten verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie
Autosound bv geeft uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Unie.

Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Autosound bv, kan de situatie zich voordoen waarbij overdracht van (onderdelen van) de onderneming plaatsvindt. In dat geval zullen bij een dergelijke overdracht ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval informeren over de overdracht van gegevens.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U heeft het recht de persoonsgegevens die Autosound bv van u verwerkt in te zien en indien noodzakelijk te laten corrigeren. U heeft tevens het recht Autosound bv te vragen daarvoor in aanmerking komende persoonsgegevens van u te verwijderen door een e-mail sturen naar info@autosound.nl. Autosound bv zal u in geval van een besluit tot verwijdering informeren in hoeverre daardoor het gebruik van de diensten kan worden beperkt of verhinderd.

Wijzigingen
Deze Privacy policy kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

Vragen
Als u nog vragen heeft dan kunt u een bericht sturen via contact.

Terug naar Klanten service .

 

Vragen? App U-man!

Whatsapp

06-30224499U-man

-->